Seuraa meitä somessa:

YHDENVERTAISUUS- JA VASTUULLISUUSOHJELMA

VASTUULLISUUSSUUNNITELMAMME TAUSTA JA KOKONAISUUS

Lentopallon keskeisten tapahtumien ja toiminnan läpileikkaavaksi ja yhdeksi tärkeimmistä tee-
moista on valittu vastuullisuus. Tämä tarkoittaa läpileikkaavaa toteutusta koko liiton organisaa-
tion, toiminnan, tapahtumiemme kautta – turnausjärjestäjistä vapaaehtoisiin ja pelaajista katsojiin
– toimimme vastuullisesti, oli kyse sitten ympäristöstä, ihmisistä tai yhdenvertaisuudesta.

Toimintamme ohjenuorina toimivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja asiantuntijatahona vas-
tuullisuuskumppaninamme toimii kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Ekokumppanit Oy.

Vastuullisuussuunnitelmamme on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

 • Ilmastonmuutos - YMPÄRISTÖVASTUU
  • Edullista ja puhdasta energiaa
  • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • Ilmastotekoja

 • Luonnonvarojen käyttö ja kiertotalous - YMPÄRISTÖVASTUU
  • Puhdas vesi ja sanitaatio
  • Vastuullista kuluttamista

 • Ihmisoikeudet ja vastuullinen toiminta – SOSIAALINEN VASTUU
  • Terveyttä ja hyvinvointia
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Eriarvoisuuden vähentäminen
 • Avoimuus ja yhteistyö – SOSIAALINEN- JA TALOUDELLINEN VASTUU
  • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
  •  Yhteistyö ja kumppanuus

 • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä kaikkien kansainvälisiin ja massatapahtumiin osallistuvien ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat arvoja, jotka ohjaavat Suomen Lentopalloliiton, sen tapahtumien ja kisaorganisaatioiden toimintaa.

 • Suomen Lentopalloliitto on tehnyt strategisen linjauksen kehittää sekä miesten että naisten ylimmän sarjatason toimintaa tasapuolisesti, yhteisen Mestaruusliiga-brändin alla. Junioritasolla poikajuniorien määrä on jäänyt selvästi jälkeen tyttöjuniorien määrästä, mistä johtuen Lentopalloliitto on käynnistänyt vuonna 2020 Veljekset -projektin, jonka tavoitteena on kasvattaa poikaharrastajien määrää lentopallossa. Myös kansainvälisellä tasolla tasa-arvo on tärkeässä osassa; mm. molempien sukupuolten EM-turnauksissa on varattuna samansuuruinen palkintorahapotti, joka jaetaan samalla tavalla sarjasta riippumatta.

 • Tuoreen kansainvälisen katsojatutkimuksen (Nielsen Fan Insights, 2021) mukaan lentopallo erottuu tasa-arvoisuudellaan myös katsojien näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan 54 % lentopalloyleisöstä seuraa sekä miesten että naisten lentopalloa, 25 % vain naisten lentopalloa ja 21 % vain miesten lentopalloa. Luvut jakautuvat tasaisemmin kuin missään muussa tutkimuksessa mukana olleessa lajissa.

 • Yleisötapahtumiemme osalta yhdenvertaisuus otetaan huomioon muun muassa lippujen hinnoittelussa, jonka myötä mahdollisimman monelle tarjotaan mahdollisuus päästä seuraamaan kisoja paikan päältä. Lippujen hinnoittelussa on myös huomioitu erityisryhmät.

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2023

Mitä on yhdenvertaisuus?

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalai-
suuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoi-
minnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun

henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä
itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla
yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen
arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan,
miten edistetään yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään. Suunnitelmaan sisältyvät sel-
keät tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta.

Lentopalloliiton strategian kaksi painopistealuetta ovat huippu-urheilussa menestyminen ja pelaa-
misen lisääminen. Molempiin näihin painopistealueisiin liittyy myös syrjinnän estäminen. Lento-
palloliitossa pyritäänkin saamaan kaikki lajista kiinnostuneet mukaan tasavertaisesti ja tasa-arvoi-
sesti. Suunnitteluprosessin aikana keskeiseksi näkökulmaksi nousi yhdenvertaisuuteen vaikutta-
vien toimintatapojen tiedostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on yhdenvertaisuusajattelun si-
säistäminen jokaisen työntekijän tasolle, tietoisuuden lisääminen ja oivallusten synnyttäminen omien ajattelumallien vaikutuksesta toimintaan.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lentopallotoiminnassa

Lentopallo on Suomessa sekä miesten että naisten, lasten että vanhusten laji. Istumalentopallo tarjoaa vammautuneille mahdollisuuden harrastaa lajia ja lisäksi muun muassa kuuroilla, kehitysvammaisilla ja elinsiirrokkailla on omaa lentopallotoimintaansa. Lentopallo tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden mm. maahanmuuttajille sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maantieteellisesti lentopallo ja beach volley tarjoavat mahdollisuuden harrastaa liikunta joka puo-
lella Suomea, niin sisällä kuin kesäisin ulkonakin. Lentopallon Mestaruusliigassa miesten ja naisten seurat toimivat saman katon alla tasa-arvoisesti. Myös maajoukkuetoiminnassa panostetaan aivan tasaveroisesti niin miehiin kuin naisiin, sekä poikiin että tyttöihin. Lentopalloliiton kilpailusäännöissä mahdollistetaan, että naiset voivat pelata myös miesten sarjoissa.

Lentopalloliitolla on omat kirjalliset toimintaohjeet syrjintätapauksiin ja liiton työntekijät osallistu-
vat säännöllisesti työyhteisön tilaa kartoittavaan ”Parempi työyhteisö” -kyselyyn.

Liitto jatkaa myös osallistumistaan Et ole yksin -hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää ja en-
naltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa. Liitto on ollut mukana aiemmin myös ”Punainen kortti rasismille”, ”Valmentaa kuin nainen” ja ”Johtaa kuin nainen” -hankkeissa.
Lentopalloliiton tavoitteena on myös, että tasa-arvoisuus tulee jatkossa entistä painokkaammin esiin luottamuselinten, kuten liittohallituksen ja luottamushenkilöryhmien valinnoissa. Liiton henkilöstön ja valmentajien valinnoissa noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Vammaisurheilun eli istumalentopallon asioista ovat Lentopallopalloliiton toiminnassa päättä-
mässä myös vammaisurheilijat itse. Vammaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua myös lentopallon massatapahtumiin, esimerkiksi Power Cupiin. Esteettömyyden edistäminen on tulevien vuosien tärkeitä hankkeita.

Lentopalloliitto kannustaa ja ohjeistaa jäsenseurojaan edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
toiminnassaan sekä kirjaamaan ne sääntöihinsä ja toimintasuunnitelmiinsa. Yhdenvertaisuutta ja
tasa-arvoa nostetaan esiin liiton viestinnässä ja seurayhteistyössä

Yhdenvertaisuusasiat ovat osa Tähtiseuraohjelmaa. Lentopalloliitolla on 19 tähtiseuraa, jotka auditoidaan säännöllisesti kolmen vuoden välein. Auditoinnissa tarkastetaan miten seura hoitaa käytännössä yhdenvertaisuusasioita, ja jos niitä tarvitsee kehittää, tarjotaan seuralle apua ja työkaluja asian eteenpäin viemiseksi. Lisäksi koulutusalustallamme on suora linkki ”Vastuullinen valmentaja” -verkkokoulutuksen.

Olemme Suomen Olympiakomitean jäsenenä sitoutuneet myös koko urheiluyhteisön eettisiin
sääntöihin ja vastuullisuusajatteluun.

Yhdenvertainen kohtelu on lähtökohtana urheiluyhteisön yhteisissä Reilun Pelin eettisissä periaatteissa. Reilun Pelin periaatteista ensimmäinen ”Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun” liittyy yhdenvertaisuuteen ja kertoo myös keinoja käytännön toteutukseen. Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia. Moninaisuus liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista toimintaan sekä samaistuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle. Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille harrastajille ja toimijoille.

Tavoitteet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet

Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikajaksolle tullaan päivittämään kevään 2022 aikana osana liiton strategiaprosessia. Yksityiskohtaisempi suunnitelma päivitetään kahden vuoden välein.

Yhdenvertaisuussuunnittelulla on neljä päätavoitetta:

 1. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo pyritään saamaan olennaisina osina liiton ja seurojen toimintatapoihin
 2. Tehostetaan yhdenvertaisuuteen edistävää toimintaa liitossa ja seuroissa
 3. Tehostetaan viestintää ja keskustelua yhdenvertaisuusasioista
 4. Tehdään selkeästi kirjatut toimintaohjeet syrjintätapauksiin

Tavoitteet vuosille 2022-2023

Tavoitteet 22-23 Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilöt Seuranta
Yhdenvertai-
suusasioista ker-
rotaan säännölli-
sesti liiton viesti-
missä.
Yhdenvertaisuusasioista tiedotetaan
useita kertoja vuo-
dessa nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Jatketaan ”Et
ole yksin” - hankkeen edistämistä.
Säännöllistä
toimintaa läpi
vuoden.
Johtoryhmä Tiedotteiden ja
päivitysten sisällön seuranta
avainsanoilla.
Yhdenvertaisuus
tulee olennai-
sena osana seu-
rojen toiminta-
tapoihin.
Seuroille tehdään
OK:n yhdenvertai-
suuskysely vuonna
2022 ja vertailutie-
don saamiseksi uu-
delleen 2024.
Yhdenvertai-
suuden kirjaa-
minen seuro-
jen vuoden
2023 toimin-
tasuunnitel-
miin.
Toimitusjohtaja,
seurapalvelu-
koordinaattori
Seurakyselyn
tulokset ja nii-
den kehittymi-
nen
Toimintamallin
rakentaminen
Rakennamme toimin-
tamallin tilanteisiin,
joissa lajiliittoon tu-
lee valitus tai huoli
seuran toiminnasta
tai seuran toimin-
nassa mukana olevan
henkilön toiminnasta.
Vuoden 2022
aikana
Seurapalvelu-
koordinaattori
Mallin valmistu-
minen ja käyt-
töönotto
Q1/2023 men-
nessä.

Edellisen kauden tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoitteet 20-21 Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilöt Seuranta
Yhdenvertai-
suusasioista
kerrotaan sään-
nöllisesti liiton
viestimissä.
Yhdenvertaisuusas-ioista tiedotetaan
useita kertoja vuo-
dessa nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Säännöllistä
toimintaa läpi
vuoden.
Tiedotuspääl-
likkö.
Raportointi hal-
lituksen kokouksissa. Ei
tehty.
Yhdenvertaisuus
tulee olennai-
sena osana seu-
rojen toiminta-
tapoihin.
Yhdenvertaisuus kirjataan seurojen sääntöihin ja toimintasuunnitelmiin. Seurojen vuo-
den 2021 toi-
mintasuunni-
telmat ja
säännöt.
Toimitusjohtaja,
tiedotuspäällikkö.
Seuroille teh-
dään kysely yh-
denvertaisuus-
asioiden toteu-
tumisesta vuo-
sina 2020 ja
2021. Covid19
vuoksi ei tehty.

Vuosien 2020-2021 tavoitteista yhdenvertaisuusasioista tiedottamisessa onnistuttiin hyvin, mutta koronatilanteen vuoksi seuroille ei tehty suunnitelmassa olleita kyselyitä. Liiton organisaatiomuutoksessa tiedotuspäällikön tointa hoidetaan nyt ostopalveluna, joten vastuuhenkilö on muuttunut. Liitto osallistui myös ”Et ole yksin” -hankkeeseen, joka keskittyy kaikenlaisen kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn urheiluyhteisöissä. Hanketta markkinoitiin aktiivisesti liiton kanavissa syksyllä 2021. Liiton hallituksessa ei onnistuttu tasapainottamaan miesten ja naisten lukumäärää alkavalle kaudelle.

Tiedottaminen

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen päivityksistä tiedotetaan liiton luottamushenkilöille ja hen-
kilökunnalle sekä myös jäsenistölle tarkoituksenmukaisin tavoin ja suunnitelman yhteenveto jul-
kaistaan liiton nettisivuilla.